KAJIAN KEPERLUAN LATIHAN (KKL) PEMIMPIN INSTITUT AMINUDDIN BAKI (IAB) DAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU (IPG)


Instrumen Kajian Keperluan Latihan (KKL) ini terdiri daripada 3 bahagian. Bahagian A merupakan demografi responden, Bahagian B terdiri daripada 73 item berkenaan kompetensi yang dimiliki oleh responden, dan Bahagian C ialah 14 subdomain/ bidang kursus yang diperlukan oleh responden.